چگونه 10 سال جوانتر شویم

یکشنبه, 14 مهر 1398
1324
3.5/5 rating (2 votes)
چگونه 10 سال جوانتر شویم

 

آیا امکان داردکه 10سال به عقب برگردیم وجوانترشویم

پزشک زیبایی باتجربه میتواندسن تقویمی  شمارا ده سال یا بیشتربه عقب برگرداند.دراینجاچندعمل زیبایی متداول وروزدنیاکه صدرمراجعات به کلینیکها ومطبهای زیبایی قراردارندبه عنوان چندعمل برترومحبوبتردرامرزیبایی وجوانسازیی رابه شما معرفی مینماییم 

فیلر:

خطوط روی صورت که نشانگربالارفتن سن هستندعموماشامل خط خنده و بغض و گودی زیرچشم میباشندکه امروزه با یک عمل سرپایی وساده میتوان صورتی بدون این خطوط ونشانگان پیری داشت.بابهره گیری ازفیلرهای پوستی مناسب مانند ژلهای هیالورنیک اسید وکلاژن و غیره این خطوط کاملا ازبین میروندوجوانی وطراوت جوانی را میتوان دوباره  به چهره برگرداند  

بوتاکس:

یکی ازمتداولترین اعمال زیبایی دنیاست که رتبه اول درمراجعات به کلینیکهاوپزشکان زیبایی رابه خوداختصاص میدهد

علت مقبولیت بوتاکس رابایددرارزان بودن وموثربودن بوتاکس درامرزیبایی جستجونمود

پزشک زیبایی متبحروباتجربه بااستفاده ازبوتاکس معتبرمیتواندبایک جلسه تزریق بوتاکس تمامی چین وچروک پیشانی وخط اخم وخطوط ریزاطراف چشم راپاک کرده وگردپیری راازچهره فردبزداید

نخ لیفت:

مانندداربست درپوست عمل میکندونتیجه ای معجزه آسادردرمان شلی وافتادگی پوست داردبه نحوی که اگرتوسط پزشک زیبایی باتجربه انجام شوددرواقع فردبدون اینکه زیربارخطرات جراحی سنتی لیفت صورت برودمیتواندپس ازیک عمل  نیمساعته وسرپایی لیفت صورت بانخ نتیجه ای شگفت انگیزورضایت بخش راتجربه نماید