چگونه از ریزش مو جلوگیری کنیم؟

راهکار های جلوگیری از ریزش مو
یکشنبه, 04 آذر 1397
1016
5.0/5 rating 1 vote
چگونه از ریزش مو جلوگیری کنیم؟

دلایل ریزش مو

دلایل ریزش موبسیارگسترده میباشدازعدم تغذیه مناسب تا عوامل ارثی واسترسهای روحی وجسمی وهمچنین آلودگیهای محیطی  وعدم استفاده ازشامپوی مناسب برای شستشوی موراشامل میشود

تا چه اندازه ریزش مو طبیعی است؟

مو برای رشددارای مراحل آناژن تلوژن وکاتاژن میباشدوهنگامی که درفازکاتاژن میرودموبطورطبیعی ریزش میکندتاموی جدیدازفولیکول مورشدش راآغازنمایدبطورطبیعی تعدادحدود100تارمودرروزریزش میکندواین مفدارریزش طبیعی میباشدزیرابقیه موهاکه درفازرشدمیباشنددچارریزش نمیشوند

ریزش مو در آقایان

علت ریزش موی مردان بیشترارثی میباشدکه به آن ریزش موی مردانه یا آندروژنیک یاهورمونی نیزگفته میشودزیرا علت ریزش مودراین دسته آقایان اثرهورمون تستوسترون برآن دسته ازموهایی است که گیرنده این هورمون رادارندووقتی تستوسترون براین موها اثربگذاردمورا نازک وسست کرده وباتوقف رشد مورادچارریزش میکندالبته این مشکل ارثی منحصربه آقایان نیست ودردرصدی ازخانمها هم با این اثرهورمونی دچارریزش با الگوی مردانه میشوند

ریزش مو در خانم ها

علت شایع ریزش موی سردرخانمها بیماری کمخونی فقرآهن وبه هم خوردن تعادل هورمونهای بدن  وهمچنین استرسهای روحی وجسمی مانندبارداری میباشد

برای کمتر شدن ریزش مو چه کنیم؟

برای جلوگیری ازریزش موبایدبرنامه تغذیه ای مناسب که شامل پروتیینها وموادمینرال وویتامینهای مناسب رشدموباشدرا رعایت کنیم.وبرای شستشوی موازشامپوهای مناسب استفاده نماییم.ازاسترس دوری کنیم ودرمعرض آلودگیهای شیمیایی قرارنگیریم.